ZASADY ZDOBYWANIA SPECJALNOŚCI POŻARNICZYCH
PRZEZ CZŁONKÓW MDP
 
 1. Specjalności pożarnicze zdobywać może członek MDP po spełnieniu wszystkich wymagań określonych dla danej specjalności.Specjalności określone dla grupy I - mogą zdobywać również dzieci - sympatycy MDP i OSP. Oznaką danej specjalności jest plakietka o wymiarach 3 cm x 6 cm, ze znakiem graficznym (symbolem specjalności) na kolorowym tle różnym dla danej grupy wiekowej:

  • grupa I - "Kandydaci" - kolor żółty

   • FLOREK
    1. zapoznał się z postacią św. Floriana - patrona strażaków
    2. poznał ogólną historię ochrony przeciwpożarowej
    3. zebrał pamiątki strażackie i zaprezentował je swoim kolegom
    4. przyglądał się uroczystościom z okazji Dnia Strażaka
    5. uczestniczył w uroczystej akademii zorganizowanej dla strażaków
   • WOJTEK
    1. zainteresował się pracą strażaka
    2. złożył wizytę w JR-G PSP albo OSP
    3. zadawał pytania z zakresu pożarnictwa strażakowi pełniącemu służbę
    4. namalował rysunek, napisał krótkie opowiadanie lub zaprezentował krótką rymowankę przedstawiającą pracę strażaka
    5. przeczytał lub poprosił o przeczytanie książki "Jak Wojtek został strażakiem?"
   • STRAŻAK SAM
    1. oglądał przebieg zawodów sportowo-pożarniczych lub ćwiczeń do nich przygotowujących
    2. potrafi rozwinąć wąż pożarniczy W-25 i W-52
    3. wie, jak wygląda prądownica i do czego służy
    4. potrafi założyć hełm MDP wraz z pasem i toporkiem
    5. pomagał przy konserwacji drobnego sprzętu pożarniczego
   • ŻAREK
    1. zna ogólne warunki powstawania pożaru
    2. nazywa podstawowy sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu straży
    3. wie, w jaki sposób zabezpieczyć ognisko oraz jak je zagasić
    4. wymyślił hasła i ostrzeżenia o tematyce przeciwpożarowej
  • grupa II - "Iskierki" - kolor zielony
   • ŁĄCZNIK ZWIADOWCA
    • Wiedza:
    1. Zna sposoby łączności wykorzystywane w czasie działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP i PSP.
    2. Wie co oznaczają skróty OSP, JOT, MDP, Z OSP RP, GCR, PSP, JR-G, CPR, KSRG, WSKR.
    3. Zna sposoby i urządzenia służące do alarmowania straży pożarnych i mieszkańców o grożącym niebezpieczeństwie.
    4. Zna rodzaje materiałów palnych i niepalnych występujących w różnego rodzaju budynkach (mieszkalnych, biurowych, szkolnych itp.).
    • Umiejętności:
    1. Umie powiadomić w prawidłowy sposób odpowiednie służby ratownicze o zaistniałym zagrożeniu.
    2. Umie zastosować i pokazać znaki gestowe stosowane w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych przez straże pożarne. Umie nawiązać łączność przy pomocy radiotelefonu.
    3. Umie przekazywać rozkazy lub polecenia szybko i prawidłowo osobom, do których są skierowane.
    4. Umie prawidłowo zachować się w przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego.
   • ZNAWCA ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH
    • Wiedza:
    1. Wie, jakie są najważniejsze przyczyny powstawania pożarów, wie co sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów, zna zagrożenia ekologiczne.
    2. Wie, jakie zasady przeciwpożarowe obowiązują na terenach leśnych i w gospodarstwach rolnych.
    3. Wie, jaki sprzęt podręczny powinien się znajdować w gospodarstwach rolnych, szkole i w budynkach mieszkalnych.
    4. Wie, jak prawidłowo użytkować urządzenia elektryczne, grzewcze i gazowe.
    • Umiejętności:
    1. Umie wskazać miejsca szczególnego zagrożenia pożarowego na terenie swojej miejscowości lub miejsca pobytu.
    2. Umie prawidłowo wybrać i przygotować miejsce na rozpalenie ogniska.
    3. Umie posługiwać się sprzętem gaśniczym znajdującym się w gospodarstwie rolnym i szkole.
    4. Umie wskazać miejsca i sytuacje, w których sprawcami pożaru mogą być dzieci.
   • POMOCNIK STRAŻAKA
    • Wiedza:
    1. Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i MDP oraz stopnie funkcjonariuszy PSP.
    2. Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.
    3. Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.
    4. Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.
    5. Wie, jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy.
    • Umiejętności:
    1. Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.
    2. Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.
    3. Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego i prawidłowym ułożeniu sprzętu w magazynie i na samochodzie bojowym.
    4. Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych dla MDP.
    5. Umie wykonać podstawowe elementy musztry.
   • SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO
    • Wiedza:
    1. Wie, jaki sprzęt zaliczamy do podręcznego sprzętu gaśniczego.
    2. Wie, do czego służą poszczególne rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego.
    3. Wie, jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy.
    • Umiejętności:
    1. Umie zastosować w razie potrzeby podręczny sprzęt gaśniczy.
    2. Umie wskazać miejsca pobierania wody do celów gaśniczych w swojej miejscowości lub miejscu pobytu.
    3. Umie odróżnić rodzaje gaśnic i wskazać do gaszenia jakich rodzajów pożarów służą.
    4. Umie odróżnić sprzęt służący do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.
  • grupa III - "Płomyki" - kolor niebieski
   • RATOWNIK
    • Wiedza:
    1. Zna adres i telefon pogotowia ratunkowego, lekarza rejonowego, najbliższego szpitala, potrafi wezwać lekarza do wypadku i przekazać dyspozytorowi potrzebne informacje.
    2. Zna zawartość apteczki oraz przydatność znajdujących się w niej środków, wie gdzie jest ona przechowywana w remizie, samochodzie pożarniczym i w szkole.
    3. Zna przyczyny i rodzaje oparzeń I, II i III stopnia.
    4. Zna sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy osobom, które zemdlały, uległy zatruciu czadem, porażeniu prądem lub piorunem.
    5. Zna sposoby ratowania dzieci chorych z pożaru (wie, gdzie należy ich szukać) oraz jak ratuje się z pożaru zwierzęta domowe i ptactwo.
    • Umiejętności:
    1. Umie przeprowadzić resuscytację, potrafi ją wykonać na fantomie.
    2. Umie udzielić pierwszej pomocy w przypadku powstania rany, złamania kończyny, krwotoku oraz zwichnięcia; potrafi zorganizować opiekę nad chorym do czasu przybycia lekarza.
    3. Umie udzielić pomocy przy oparzeniach, zastosować pozycję boczną ustaloną.
    4. Umie zmierzyć puls u osoby poszkodowanej w różnych miejscach ciała.
    5. Umie zastosować kilka sposobów przenoszenia osób poszkodowanych (bez pomocy noszy i na noszach).
   • ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ
    • Wiedza:
    1. Zna regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży (regulamin krajowy i CTIF), wie, jakie występują dyscypliny, potrafi te dyscypliny omówić.
    2. Zna przynajmniej 3 gry ruchowe i potrafi je przeprowadzić podczas zbiórki drużyny.
    3. Zna kilka popularnych gier sportowych - zabaw zespołowych i indywidualnych, które można wykorzystać w czasie zbiórek drużyny.
    4. Zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie zbiórek drużyny i w czasie gier ruchowych oraz ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym.
    • Umiejętności:
    1. Zorganizował dla członków swojej drużyny bieg patrolowy z konkurencjami przydatnymi w pracy strażaka (bieg po równoważni, wchodzenie po drabinie, przeskok przez rów, próby orientacji, itp.).
    2. Potrafi posługiwać się mapą, określić kierunki stron świata za pomocą przedmiotów terenowych i busoli.
    3. Umie naszkicować plan sytuacyjny miejsca, w którym się znajduje lub plan działań gaśniczych w terenie.
    4. Pomagał w zaplanowaniu i przygotowaniu wycieczki dla całej drużyny (rowerowej, pieszej lub biwaku).
    5. Umie planować pracę w drużynie i w sekcji zgodnie z planem pracy drużyny i regulaminem MDP.
   • PRZODOWNIK WYSZKOLENIA POŻARNICZEGO
    • Wiedza:
    1. Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i Związku, regulamin MDP i stopnie funkcjonariuszy PSP.
    2. Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.
    3. Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.
    4. Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.
    5. Zna zasady prowadzenia działań ratowniczych w natarciu, obronie i osłonie.
    • Umiejętności:
    1. Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.
    2. Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.
    3. Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego, w prawidłowym ułożeniu sprzętu w magazynie i na samochodzie bojowym.
    4. Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo pożarniczych dla MDP.
    5. Umie wymienić i omówić rodzaje środków gaśniczych wykorzystywanych do gaszenia pożarów.
   • ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ
    • Wiedza:
    1. Potrafi omówić skutki pożarów oraz ich wpływ na gospodarkę kraju.
    2. Zna przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym, na terenach leśnych i w szkole.
    3. Potrafi wymienić oraz omówić przyczyny powstawania pożarów wywołanych przez dzieci i skutki tych pożarów.
    • Umiejętności:
    1. Umie posługiwać się i wykorzystywać w pracy z drużyną nowoczesne środki audiowizualne, np.: komputer, prezentację multimedialną, film.
    2. Wykonał jedną z następujących prac popularyzujących społeczną działalność strażaka i zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w swojej miejscowości: gazetkę ścienną, plakat, hasło, wywieszkę, ostrzeżenie itp.
    3. Brał udział w turnieju wiedzy pożarniczej i konkursach plastycznych organizowanych przez Związek OSP RP i PSP.
    4. Przygotował wraz z drużyną wizytę młodszych dzieci w remizie OSP.
    5. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji środowiskowych OTWP w szkole lub w MDP.
    6. Przygotował plan zbiórki drużyny na temat zapobiegania pożarom i pomagał w jej przeprowadzeniu.
    7. Wykonał przynajmniej dwie prace graficzne ostrzegające przed skutkami lekceważenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa pożarowego.
  • grupa IV - "Ogniki" - kolor czerwony
   • STRAŻAK TECHNIK
    • Wiedza:
    1. Zna rodzaje prądownic wodnych i pianowych oraz ich budowę i zastosowanie.
    2. Zna zasady zajmowania stanowiska w przypadku natarcia, obrony i osłony.
    3. Zna wady i zalety powszechnie stosowanych środków gaśniczych (wody, piany, CO2, proszków gaśniczych).
    4. Wie, jakich materiałów i urządzeń nie można gasić wodą.
    5. Wie, na czym polegają różne rodzaje zaopatrzenia wodnego, umie je opisać.
    6. Wie, do czego służą i jak zastosować: zbieracz, zasysacz liniowy, wysysacz - injektor, turbopompa, lanca gaśnicza.
    • Umiejętności:
    1. Wziął udział w ćwiczeniach sekcji bojowej w charakterze pomocnika roty i wykazał się umiejętnością pomagania prądownikowi w operowaniu różnymi prądami wody lub piany.
    2. Umie zastosować różne rodzaje prądów gaśniczych wodnych i pianowych w natarciu na ognisko pożaru.
    3. Umie prawidłowo budować linie wężowe główne, gaśnicze, zasilające i ssawne.
    4. Umie zebrać wiadomości o stanie zaopatrzenia miejscowości w wodę, ustalić najdogodniejsze miejsce na ustawienie motopompy oraz wskazać rozmieszczenie hydrantów.
    5. Umie opisać i przedstawić zastosowanie różnych pomp pożarniczych: autopomp, motopomp, pomp pływających i szlamowych.
    6. Umie opisać strukturę jednostek występujących w działaniach bojowych: rota, zastęp, sekcja, pluton w zależności od obsady samochodu bojowego.
   • STRAŻAK MECHANIK
    • Wiedza:
    1. Zna zasady działania, budowy i obsługi motopompy.
    2. Zna rodzaje węży pożarniczych, ich przeznaczenie i sposoby konserwacji.
    3. Zna wyposażenie węży tłocznych i ssawnych oraz sprzęt do ich obsługi.
    4. Potrafi wymienić środki transportowe używane przez straże pożarne.
    5. Zna rodzaje drabin używanych w pożarnictwie i ich zastosowanie.
    • Umiejętności:
    1. Przygotował i przeprowadził na zbiórce zajęcia na temat "Rozwój techniki w pożarnictwie".
    2. Umie prawidłowo przygotować do pracy różnego rodzaju pompy pożarnicze.
    3. Umie opisać zasadę działania pompy pożarniczej w czasie ssania i tłoczenia wody.
    4. Umie pod nadzorem uruchomić autopompę w samochodzie pożarniczym, umie wskazać właściwe nasady w samochodzie będącym na wyposażeniu OSP.
    5. Umie posługiwać się i rozróżnia numery operacyjne stosowane w łączności radiowej MSWiA.
    6. Umie nawiązać łączność ze stanowiskiem kierowania za pomocą radiotelefonu samochodowego i nasobnego.
    7. Pomagał w konserwacji sprzętu pożarniczego w swojej straży.
   • STRAŻAK ANIMATOR
    • Wiedza:
    1. Zna zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego spotkań i zajęć świetlicowych z udziałem dużej ilości uczestników.
    2. Zna i potrafi przedstawić na zbiórce przynajmniej dwa wiersze, skecze, piosenki lub inne utwory o tematyce związanej z pracą strażaka i popularyzowaniem ochrony przeciwpożarowej.
    3. Zna zasady prawidłowego przygotowania zbiórek szkoleniowych dla MDP.
    4. Wie, jak w bezpieczny sposób przygotować i przeprowadzić zajęcia terenowe dla sekcji i drużyny.
    5. Wie, jak przebiega proces planowania pracy rocznej w sekcji i drużynie.
    6. Zna zasady funkcjonowania drużyny, zależności służbowe, schemat organizacyjny i regulamin działalności drużyny.
    7. Zna historię swojej miejscowości i OSP.
    • Umiejętności:
    1. Przygotował samodzielnie i przeprowadził dyskusję na temat przynajmniej 2 artykułów ze "Strażaka", "Przeglądu Pożarniczego" lub w inny sposób przeprowadził akcję popularyzującą czytelnictwo tych pism.
    2. Pomagał w prowadzeniu kroniki OSP lub drużyny, organizowaniu kącika dotyczącego historii swojej straży i drużyny, przygotowaniu spotkania z członkami OSP.
    3. Przeprowadził na zbiórce, w szkole, na spotkaniu zabawę, zgaduj-zgadulę lub quiz o tematyce pożarniczej.
    4. Brał udział w opracowywaniu planu pracy drużyny.
    5. Pomagał w przygotowaniu młodszych grup dzieci do OTWP.
    6. Wspólnie z drużyną rozpropagował i przeprowadził w przedszkolu lub w szkole konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej.
   • STRAŻAK OPIEKUN
    • Wiedza:
    1. Potrafi zorganizować dla maluchów przynajmniej dwie zabawy lub gry o tematyce strażackiej.
    2. Zna i potrafi opowiedzieć przynajmniej trzy gawędy lub opowiadania dla dzieci o tematyce pożarniczej.
    3. Zna podstawowe zasady opiekowania się dziećmi i pomagał zajmować się maluchami podczas wycieczki, biwaku itp.
    • Umiejętności:
    1. Zorganizował wycieczkę dla dzieci do remizy w "Dniach Ochrony Przeciwpożarowej" lub z innej okazji i zapoznał ich np. z uzbrojeniem osobistym strażaka.
    2. Pomagał przy budowie lub konserwacji urządzeń znajdujących się na placu gier i zabaw, toru saneczkowego, lodowiska w swojej miejscowości.
    3. Zorganizował zajęcia dla dzieci w czasie pozalekcyjnym w remizie lub szkole, ucząc je aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
    4. Zorganizował rozgrywki sportowe np. z okazji dnia dziecka lub święta strażaka w swojej miejscowości.
    5. Przygotował ciekawe zajęcia dla drużyny na temat komputerów, korzystania z Internetu itp.
    6. W porozumieniu z wychowawcą przedszkola lub szkoły przeprowadził z dziećmi zabawę - pogadankę o ostrożnym obchodzeniu się z ogniem i skutkami pożarów.
    7. Zapoznał dzieci z młodszych grup z umundurowaniem, odznaczeniami, symbolami specjalności oraz omówił prace i obowiązki członka MDP OSP (w formie zabawy).
    8. Przedstawił wraz z drużyną dzieciom w formie teatralnej lub innej zasady bezpiecznego poruszania się po drogach lub udzielania pierwszej pomocy.
    9. Potrafi przygotować drużynę do udziału w uroczystościach strażackich.


 2. Specjalności zdobywa się indywidualnie i samodzielnie.
 3. Specjalności można zdobywać podczas codziennej pracy w drużynie oraz podczas pobytu na obozie lub zimowisku pożarniczym.
 4. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z wymaganiami poszczególnych specjalności i przemyśleć, w jaki sposób będzie można je zdobyć.
 5. W czasie zdobywania specjalności można korzystać z rady dowódcy drużyny, opiekuna, a także korzystać z książek lub fachowych czasopism.
 6. Po zaliczeniu - spełnieniu wszystkich wymagań dla zdobycia danej specjalności należy przekazać dowódcy drużyny wypełnioną kartę próby specjalności (wzór w załączeniu).
 7. O przyznaniu specjalności decyduje rada drużyny lub rada obozu - zimowiska.
 8. Fakt zdobycia specjalności wpisuje się do legitymacji członkowskiej MDP.
 9. Oznakę - plakietkę zdobytej specjalności nosi się na prawym rękawie munduru wg następujących zasad:
  • w przypadku zdobycia jednej specjalności - umieszcza się ją na środku ramienia, 5 cm poniżej wszycia rękawa,
  • w przypadku zdobycia dwóch specjalności umieszcza się je obok siebie, w jednym rzędzie 5 cm poniżej wszycia rękawa,
  • w przypadku zdobycia kolejnych specjalności stosuje się zasadę, że każda z nich jest umieszczana symetrycznie, poniżej w następnych rzędach (po 2 w rzędzie -
  • w poziomie),
  • najbliżej wszycia rękawa nosi się oznaki specjalności grupy młodszej.
 10. Dopuszcza się możliwość tworzenia własnych specjalności, uwzględniających potrzeby drużyny i środowiska lokalnego (np. ratownik wodny, krajoznawca, informatyk).
 11. Specjalności zdobyte przed wprowadzeniem niniejszego regulaminu zachowują ważność.
Na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z 09.02.2006r.