DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

.....................................................................    ....................................dnia ......................20.....r.

(nazwisko i imię)

 

Do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

w ......................................................

 

Ja niżej podpisany /a/, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w ........................................

 ......................................................

(podpis)

Deklaracja rodziców /opiekunów/:

 My niżej podpisani wyrażamy zgodę, by nasz /a/  syn /córka/ przystąpił i czynnie uczestniczył w działalności Młodzieżowej Drużyny OSP w

 

........................................................Wyrażamy również zgodę na przetwarzanie drugostronnie podanych danych osobowych w celach statutowych OSP i Związku OSP RP.

 

............................................................     ........................................................

/podpisy rodziców / opiekunów/

 

U C H W A Ł A   Z A R Z Ą D U OSP

Dnia .........................................20......r. uchwałą Zarządu OSP nr ......................

 Dh /na/ .................................................................................. został /a/ przyjęty /a/

 do  Ochotniczej Straży Pożarnej   w ...................................................... jako

 członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

 

......................................................,dnia ......................20.......r.

 

Sekretarz OSP                                                         Prezes OSP