IMG 6832 20 lutego  2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OSP Kąty. Oprócz kilkudziesięciu druhów i druhen z naszej Jednostki, w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni Goście:

- Wójt Gminy Krościenko n.D: Jan Dyda

- Zastępca Wójta Gminy Krościenko n.D: Ryszard Wojtarowicz

- Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D: Tomasz Gabryś

- Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP: Piotr Ciężkowski

- Komendant Gminny: Piotr Oleś

- Sołtys: Łukasz Plewa

Po wybraniu przewodniczącego zebrania, protokolanta i przyjęciu porządku zebrania przystąpiono do kolejnych punktów zebrania. Sprawozdanie z działalności za rok 2015 przedstawił prezes OSP Kąty – Krzysztof Waksmundzki oraz naczelnik – Łukasz Koterba, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił skarbnik - Jarosław Stróżczyk.

Po przedstawieniu sprawozdań, dyskusji nad bieżącymi sprawami, dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Warto w tym miejscu wspomnieć o decyzji Prezesa Krzysztofa Waksmundzkiego, który zapowiedział, iż nie będzie ubiegał się o reelekcję. Nie można jego dokonań pozostawić bez echa. W swoich sprawozdaniach dziękował wszystkim, sam pozostając skromnym. Teraz my składamy serdeczne podziękowania za pracę na rzecz naszego stowarzyszenia, za wiele poświęconych godzin, mimo tak wielu obowiązków. Swoją charyzmą przyciągał uwagę młodzieży, której wiele jednostek może nam pozazdrościć(od 2012 roku, zarówno męska jak i żeńska MDP regularnie zajmowały 1 miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych). W imieniu całej społeczności, dziękujemy i życzymy wielu sukcesów, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

 

Zarząd OSP Kąty:

 

 Prezes: Stanisław Gabryś

Naczelnik: Łukasz Koterba

Zastępca Naczelnika: Jarosław Stróżczyk

Sekretarz: Krzysztof Waksmundzki

Skarbnik: Krystyna Stróżczyk

 

 Komisja Rewizyjna OSP:

Przewodniczący: Jan Dyda

Sekretarz: Iwona Knutelska

Członek Komisji: Bogdan Gabryś

 

Zebranie odbyło się według następującego porządku:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku zebrania

4. Sprawozdanie z działalności

5. Sprawozdanie finansowe

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej

7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący

8. Dyskusja

9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy

10. Wybory:

     - Zarządu OSP

     - Komisji Rewizyjnej OSP

    Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

    Dalszy ciąg wyborów:

     - Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego(równorzędnego) ZOSP RP

     - Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego(równorzędnego) ZOSP RP

11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego

12. Wolne wnioski

13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji

14. Zakończenie zebrania