Druhny/ Druhowie OSP Kąty

Zarząd OSP Kąty serdecznie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 25 lutego br. o 16.00 w remizie OSP Kąty. Zgodnie z § 33 Statutu OSP Kąty w przypadku nieobecności w pierwszym terminie 50% członków, drugi termin zebrania przewidziany jest tego samego dnia o godz. 16.30. Zapraszamy również członków wspierających i sympatyków pożarnictwa.

Zebranie odbędzie się według następującego porządku:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Dyskusja
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes Zarządu OSP Kąty

Krzysztof Waksmundzki