Organizacja Straży

Pobierz Regulamin Zawodów OSP

"Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

- mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
- ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
- popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla."

Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się ze wszystkimi przepisami i życzymy samych I miejsc.

Zniescislosci ceremonialuapraszam do lektury artykułu autorstwa dh. Czesława Kosiby (byłego Prezesa ZOW ZOSP RP), który ukazał się na łamach kwietniowego "Strażaka". Rzecz się tyczy ceremoniału strażackiego oraz nieprzestrzegania regulaminów umundurowania, sztandarów, odznak i wyróżnień.  Myślę że Autor kilka uwag miałby i do nas.

System szkolenia członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych.

pobierz dokument

 


I. Organizacja i system szkolenia.

II. Organizacja szkoleń.

III. Warunki przyjęcia na szkolenie.

IV. Kwalifikacje i uprawnienia.

V. Egzaminy

VI. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń.

VII. Zasady dokumentowania szkoleń.

 

 

JEDNOSTKI OSP                                     

strazak straszy_strazak dowodca_roty pomocnik_dowodcy_sekcji dowodca_sekcji
strażak starszy strażak dowódca roty

pomocnik dowódcy_sekcji

dowódca sekcji
pomocnik_dowodcy_plutonu dowodca_plutonu czlonek_zarzadu czlonek_komisji_rewizyjnej zastepca_naczelnika
pomocnik dowódcy plutonu dowódca plutonu członek zarządu członek komisji rewizyjnej zastępca naczelnika
wiceprezes_naczelnik przewodniczoacy_komisji_rewizyjnej prezes
wiceprezes naczelnik przewodniczący komisji rewizyjnej prezes

 

ODDZIAŁ GMINNY OSP

czlonek_zarzadu czlonek_komisji_rewizyjnej czlonek_prezydium_zarzadu wiceprezes_zarzadu_komendant_gminy
członek zarządu członek komisji rewizyjnej członek prezydium zarządu wiceprezes zarządu

komendant gminny

przewodniczacy_komisji_rewizyjnej prezes kapelan_gminny
przewodniczący komisji rewizyjnej prezes kapelan gminny

 

 

 

ODDZIAŁ POWIATOWY OSP

czlonek_zarzadu czlonek_komisji_rewizyjnej czlonek_prezydium_zarzadu wiceprzewodniczacy_komisji_rewizyjnej
członek zarządu członek komisji rewizyjnej
członek prezydium zarządu

wiceprzewodniczący

komisji rewizyjnej
przewodniczacy_komisi_rewizyjnej wiceprezes_zarzadu prezes_zarzadu kapelan_powiatowy
przewodniczący komisji rewizyjnej wiceprezes zarządu prezes zarządu kapelan powiatowy

 

 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI OSP

czlonek_zarzadu czlonek_komisji_rewizyjnej czlonek_sadu_honor czlonek_prezydium_zarzadu
członek zarządu członek komisji rewizyjnej członek sądu honorowego członek prezydium zarządu
wiceprzewodniczacy_komisji_rewizyjnej wiceprzewodniczacy_sadu_honorowego przewodniczacy_komisji_rewizy przewodniczacy_sadu_honorowego
wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej wiceprzewodniczący sądu honorowego przewodniczący komisji rewizyjnej przewodniczący sądu honorowego
wiceprezes_zarzadu prezes_zarzadu kapelan_wojewo
wiceprezes zarządu prezes zarządu kapelan wojewódzki

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY OSP

czlonek_zarzadu czlonek_komisji_rewizyjnej czlonek_sadu_honorowego czlonek_prezydium_zarzadu
członek zarządu członek komisji rewizyjnej członek sądu honorowego członek prezydium zarządu
wiceprzewodniczacy_komisji_rewizyjnej wiceprzewodniczacy_sadu-honorowego przewodniczacy_komisji_rewizyj przewodniczacy_sadu_honorowego
wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej wiceprzewodniczący sądu honorowego przewodniczący komisji rewizyjnej przewodniczący sądu honorowego
wiceprezes_zarzadu prezes_zarzadu_glownego kapelan_krajowy
wiceprezes zarządu prezes zarządu głównego kapelan krajowy

starszy_bryg

pomocnik_dowodcy_sekcji

W strażach pożarnych obowiązuje zależność służbowa wobec przełożonych (oraz zasada starszeństwa). Przełożonym jest ten strażak, który na mocy otrzymanych uprawnień i wynikających z przepisów służbowych ma prawo rozkazywać innym strażakom, kieruje nimi podczas wykonywania odpowiednich zadań i jest odpowiedzialny za realizację tych zadań. Rozróżnia się przełożonych bezpośrednich i pośrednich. W jednostce złożonej z kilku sekcji dla strażaka bezpośrednim przełożonym będzie dowódca sekcji. Naczelnik będzie dla niego przełożonym pośrednim, zaś dla dowódcy sekcji przełożonym bezpośrednim. Przełożony pośredni, to przełożony przełożonego. Każdy rozkaz powinien być wydawany w zasadzie przez bezpośredniego przełożonego i ewentualnie przez bezpośredniego przełożonego zmieniony lub odwołany. W szczególnych przypadkach rozkaz może zmienić lub odwołać przełożony wyższy

(pośredni). Powinien jednak niezwłocznie poinformować o swej decyzji przełożonego bezpośredniego. Zasada ta wiąże się z tzw. drogą służbową. Zgodnie z drogą służbową rozkazy i polecenia od najwyższych przełożonych do najniższych podwładnych powinny przechodzić przez wszystkich pośrednich przełożonych i odwrotnie. Droga służbowa wskazuje na hierarchię odnoszącą się'do dowodzenia akcjami ratowniczo-gaśniczymi.


Od dowódcy sekcji OSP dowodzenia przejmują wyżsi dowódcy według następującego porządku:
- naczelnik ochotniczej straży pożarnej,
- dowódca terenowej służby ratowniczej,
- dowódca zakładowej służby ratowniczej,
- dowódca zakładowej straży pożarnej,
- dowódca gminnej zawodowej straży pożarnej,
- dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.


Kierowanie akcją mogą także przejąć:
- komendant rejonowy PSP
- komendant wojewódzki PSP
- komendant główny PSP
Kierownik akcji ratowniczej jest przełożonym wszystkich uczestniczących w akcji ratowników (strażaków). Niejednokrotnie zdarza się, że kilku członków OSP wykonuje jakieś czynności wymagające określonego kierownictwa, a między nimi nie ma stosunku podległości. W takich przypadkach na przełożonego (do wykonania konkretnego zadania) wyznacza się:
- wyższego funkcją,
- przy równorzędnych funkcjach, wyższego stopniem,
- przy równorzędnych funkcjach i stopniach - starszego wysługą lat w danym stopniu, zaś przy jednakowej wysłudze lat-starszego wiekiem.


Obok terminu przełożony w służbach mundurowych funkcjonuje termin starszy. Starszym jest członek OSP wyższy funkcją, nie będący jednak przełożonym uprawnionym do wydawania rozkazów. Dla strażaka z sekcji pierwszej starszym będzie np. dowódca sekcji drugiej. Stopnie i funkcje służbowe Pojęcia "starszy" i "młodszy" wiążą się ściśle ze stopniami i funkcjami służbowymi.

Stopnie od najniższych do najwyższych.
Ochotnicze straże pożarne:
. strażak,
. starszy strażak,
. dowódca roty,
. pomocnik dowódcy roty,
. dowódca sekcji,
. pomocnik dowódcy plutonu,
. dowódca plutonu,
. członek zarządu,
. członek komisji rewizyjnej,
. zastępca naczelnika,
. wiceprezes-naczelnik,
. przewodniczący komisji rewizyjnej,
. prezes.
Zarządy gminne, gminne komisje rewizyjne:
. członek zarządu,
. członek komisji rewizyjnej,
. członek prezydium zarządu,
. wiceprezes zarządu-komendant gminny,
. przewodniczący gminnej komisji rewizyjnej,
. prezes zarządu.
Zarządy powiatowe, powiatowe komisje rewizyjne
. członek zarządu,
. członek powiatowej komisji rewizyjnej,
. członek prezydium zarządu,
. wiceprzewodniczący powiatowej komisji rewizyjnej,
. wiceprezes zarządu,
. przewodniczący powiatowej komisji rewizyjnej,
. prezes zarządu powiatowego.
Na szczeblu województwa i kraju występuje identyczny układ funkcji jak na szczeblu powiatu.


Stopnie strażaków Państwowej Straży Pożarnej
szeregowi - strażak, starszy strażak
podoficerowie - sekcyjny, starszy sekcyjny, młodszy ogniomistrz, ogniomistrz, starszy ogniomistrz
aspiranci - młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant
oficerowie - młodszy kapitan, kapitan, starszy kapitan, młodszy brygadier, brygadier, starszy brygadier, nadbrygadier, generał brygadier.

Jeśli znajdziesz się na miejscu zdarzenia (wypadku, pożaru), a nie ma służb ratowniczych, zgodnie z  prawem, masz OBOWIĄZEK udzielenia natychmiastowej pomocy poszkodowanym. Jeśli nie ma na miejscu osoby zdecydowanej i kompetentnej, która z racji np. zajmowanego stanowiska "dowodzi" akcją, z chwilą przystąpienia do działania możesz przejąć kierowanie akcją. Z tą chwilą stajesz się KIERUJĄCYM DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI. Pamiętaj, że wszystkie decyzje i polecenia  kierującego są NIEPODWAŻALNE i OSTATECZNE! a wszyscy bez wyjątku MAJĄ OBOWIĄZEK im się podporządkować!
Jako kierujący masz obowiązek powiadomić służby profesjonalne oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. Stajesz się odpowiedzialny za przebieg działań ratowniczych oraz osoby będące na miejscu i w pobliżu zdarzenia.
W przypadku przybycia jednostek OSP i PSP, obowiązany do przejęcia kierowania jest kierujący z jednostki zawodowej.

W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia dowódców tej samej hierarchii, obowiązany do przejęcia kierowania jest dowódca z jednostki, dla której miejsce zdarzenia stanowi teren własnego działania.
Kierowanie działaniem ratowniczym są obowiązani przejąć w kolejności: 
1) dowódca zastępu, 
2) dowódca sekcji, 
3) dowódca plutonu, 
4) strażak uprawniony przez komendanta, kierownika lub szefa jednostki, 
5) strażak uprawniony do kierowania taktycznego.
Kierujący działaniem ratowniczym może:

* zarządzić ewakuację ludzi i mienia,
* wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działania ratowniczego,
* przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowniczego nieruchomości i ruchomości, środki transportu, sprzęt, ujęcia wody, inne środki gaśnicze, a także przedmioty i urządzenia przydatne w działaniu ratowniczym.

Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z: dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych, a także komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych.
STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI
Art. 26. Kodeksu Karnego
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
§ 5. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony.


Przepisy dotyczące działań ratowniczych to m.in:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 1991 r. z póź. zm. – tekst jednolity www.straz.gov.pl.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Dz. U. Nr 88, poz. 400 z 1991 r. z póź. zm. – tekst jednolity www.straz.gov.pl.

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym. Dz. U. 1992.54.259.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dz. U. Nr 111, poz. 1311 z 1999 r.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony ppoż. biorących udział w działaniu ratowniczym. Dz. U. Nr 82, poz. 895 z  2001 r.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 1992 roku w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym. Dz. U. Nr 54, poz. 259 z  1992 r.

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu. Dz. U. Nr 145, poz. 979.