05 lutego  2011 r. o odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OSP Kąty. Oprócz kilkudziesięciu druhów i druhen z naszej Jednostki, w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni Goście:

- Wójt Gminy Krościenko n.D Stanisław Gawęda
- Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D Wiesław Kwiatek
- Sołtys Iwona Knutelska
- Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Janusz Piwoni
- Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku OSP płk Kazimierz Cepuch
- Komendant Gminny Wojciech Morawczyński
- Przedstawieciel KP PSP W Nowym Targu asp.sztab. Piotr Oleś
- Przedstawiciel Nadleśnictwa Krościenko Jacenty Orkisz

Po wybraniu przewodniczącego zebrania, protokolanta i przyjęciu porządku zebrania przystąpiono do kolejnych punktów zebrania. Sprawozdanie z działalności za rok 2010 przedstawił prezes OSP Kąty - Bronisław Knapczyk oraz naczelnik - Bogdan Chrobak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił skarbnik - Jarosław Stróżczyk. Decyzją Walnego Zebrania nadano godność Honorowego Prezesa OSP Kąty Stanisławowi Gabrysiowi i Bronisławowi Knapczykowi. Po przedstawieniu sprawozdań, dyskusji nad bieżącymi sprawami, dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:

Zarząd OSP Kąty
Prezes: Krzysztof Waksmundzki
Naczelnik: Łukasz Koterba
Zastępca Naczelnika: Grzegorz Mszanik
Sekretarz: Krzysztof Dyda
Skarbnik: Jarosław Stróżczyk
Gospodarz: Rafał Ciesielka
Członek Zarządu: Piotr Błażusiak

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Stanisław Gabryś
Wiceprzewodniczący: Władysław Ciesielski
Sekretarz: Jan Waksmundzki